Yükleniyor

Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de ekleyerek veri sorumlusuna iletir.

Başvuruda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu bulunması zorunludur.

İadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların “Güllük Mah. 99 Sk. Park İasos Sitesi No: 22 /1 İç Kapı No: 6 Milas/ MUĞLA” adresine iletilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz,  başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ŞİRKET tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Başvurunun, ŞİRKET hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, ŞİRKET tarafından talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.